Onderwerp: Stichting Sorriso beleidsplan 2016 – 2019
Datum: 10 januari 2016
Van: Bestuur Stichting Sorriso

Inleiding
Een jaar geleden hebben een aantal enthousiaste mensen, die dicht bij Lonneke Das staan, besloten om zich actief met de Stichting te gaan bemoeien om zodoende de Stichting te professionaliseren en er voor trachten te zorgen dat er een structurele inkomstenstroom kan worden gerealiseerd.

In het beleidsplan 2016 – 2019 geven wij een toelichting op de organisatie en op welke wijze wij de besteding van de ontvangen gelden verantwoorden. De prognose om  de doelen te verwezenlijken is in de periode van 2016 tot 2019.

1. Missie en doelstellingen

Begin 2016 hebben wij de missie en doelstelling van de Stichting geformuleerd en verwoord in onderstaand schema. Ter informatie hierbij nogmaals het schema:
Stichting Sorriso
* Inzetten voor een betere toekomst voor kinderen die leven in armoede, verwaarlozing en/of slachtoffer zijn van fysiek, mentaal en/of seksueel misbruik
* Inzetten voor Ass. Filhos do Ceu in Arraial d’Ajuda, Brazilië
* Zorgen voor een continue en structurele inkomstenstroom voor de dagopvangen het leveren van fysieke ondersteuning ter plekke
* In 3 jaar tijd (zomer 2019) dient er jaarlijks structurele inkomstenstroom te zijn welke toereikend is om de kosten van de dagopvang te dragen
* Actieve inzet van het bestuur, Lonneke Das en derden zorgen ervoor dat realisatie kan gaan plaatsvinden
* Structurele inkomstenstroom door middel van donateurs en incidentele opbrengsten
* Bestuur zal op periodieke basis controle uitoefenen of goals en objectives worden gerealiseerd en verantwoording afgeven omtrent de bestedingen van gelden

2. Organisatie Stichting Sorriso

Het bestuur
Het bestuur van Stichting Sorriso bestaat uit 5 mensen, waarbij 3 mensen feitelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Het betreffen:

Lonneke Das:  Voorzitter 1971
Monique Bullens:  Secretaris 1970
Inge Koolen:  Penningmeester 1969

Monique van Helvoort: Bestuurslid 1975
Petra Manders: Bestuurslid 1970

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per 2 maanden in Valkenswaard. Daarnaast worden extra vergaderingen ingelast indien er activiteiten op de planning staan. Van deze vergaderingen worden notulen opgemaakt. Besluiten worden genomen conform de statuten van de Stichting, dat wil zeggen bij meerderheid van stemmen.

Alle bestuursleden werken vrijwillig voor de Stichting en ontvangen geen reis- en/of andere onkostenvergoeding. Eenmaal per jaar wordt een vlucht vergoed om het project te bezoeken en zo de kwaliteit te waarborgen.

Vrijwilligers
Naast het bestuur beschikt de Stichting over een groep enthousiaste vrijwilligers die, op verzoek van het bestuur, werkzaamheden verrichten voor de Stichting.

ANBI Status
De Stichting wordt door de belastingdienst beschouwd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Begin 2012 heeft er een toetsing plaatsgevonden en bij beschikking per 6 april 2012 is de ANBI status voor onbepaalde tijd verlengd. Doordat de Stichting de ANBI status heeft zijn giften aan de Stichting in eerste aanleg fiscaal aftrekbaar (op basis van de wetgeving kan in specifieke individuele gevallen anders zijn).

Overheadkosten organisatie
Het bestuur heeft als doelstelling dat er geen kosten dienen te worden gemaakt door de organisatie, maar dat getracht wordt om alle benodigde werkzaamheden, zoals beheren website, promotiemateriaal, materialen voor activiteiten, accountskosten en dergelijke, worden uitgevoerd door vrienden van de Stichting die zijn of haar werkzaamheden om niet verrichten. Deze bedrijven worden als dank op de website met zijn of haar logo vermeld.

1e project Sorriso Kids
De Stichting ondersteunt sinds augustus 2013 een stichting in Brazilië die op haar beurt een dagopvang exploiteert, onder de naam Filhos do Ceu.
Doelstelling Stichting Sorriso t.a.v. Filhos do Ceu:
Het project biedt nu een dagelijkse dagopvang tussen 7.00h en 18.00h. In het weekend is het gesloten. De doelstelling die Stichting Sorriso zich heeft gesteld is om met ingang van 2016 120 kinderen te kunnen laten opvangen in het project. Om dit te realiseren is er een bedrag nodig van Rs. 5000,- per maand (ca. €1300,-). Indien er minder geld beschikbaar is, worden er automatisch minder kinderen opgevangen. Wordt er in de toekomst meer geld opgehaald dan kan er een reserve worden gekweekt voor eventuele tegenvallers in de toekomt of kan er gekozen worden voor uitbreiding van de faciliteiten en het curriculum.
3. Ontvangsten en Bestedingen
3.1 Ontvangsten
De Stichting ontvangt haar gelden op drie manieren:
1 Door middel van maandelijkse of jaarlijkse donaties van particulieren of bedrijven;
2 Door het initiëren van activiteiten: eenmalig of jaarlijks terugkerend;
3 Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.
Ad 1. Donateurs
Uit het eigen netwerk, bij activiteiten, door promotie en/of free publicity tracht het Bestuur donateurs te werven. Deze donateurs kunnen zich aanmelden via de website en kunnen de Stichting machtigen om maandelijks of eenmalig automatisch een donatie van zijn/haar bankrekening te laten afschrijven. Particulieren kiezen bijna altijd voor automatische machtiging en het geeft de Stichting een zekere comfort en inzicht in de maandelijkse inkomsten. Alle donateurs kunnen per direct de machtiging weer intrekken. Bedrijven kiezen vaak voor een factuur en maken zelfstandig het geld over.

Op dit moment hebben we ca 50 maandelijkse donateurs, wat gemiddeld ca € 500,- per maand oplevert.
Ad 2. Activiteiten
Bij de start van het nieuwe bestuur hebben we een aantal brainstormsessies gehouden om activiteiten op te zetten, alleen of met derden, die zorgen voor eenmalige of jaarlijkse inkomsten. Als voorbeelden kunnen we noemen: modeshow, haringparty, donateursfeest, een ballonvaart (in samenwerking met Kiwanis), speelgoedbeurs, kerstmarkt, Vogelverschrikkersfestival, veilingen, etc etc.

Ad 3. Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven
Het bestuur streeft ernaar om met het regionale bedrijfsleven structurele samenwerkingsverbanden op te gaan starten. Daarbij adopteert de onderneming de Stichting en haar project voor een bepaalde periode en faciliteert de Stichting het bedrijf op vele verschillende vlakken.

3.2 Bestedingen
Het project in Brazilië kan 120 kinderen dagelijks opvangen. Stichting Sorriso heeft besloten om voor 2016 eenmalige bijdrage te geven waarvan een jaar lang alle kosten betaald kunnen worden. Hierbij worden de speerpunten (zorg, voeding, medische zorg, scholing, sport en ontspanning) als leidraad gezien. Voor 2016 is tevens een bedrag ingecalculeerd om te groeien zodat de capaciteit van dagelijks 120 kinderen opvangen bereikt kan worden. Daarnaast in een investering ingecalculeerd om het lesprogramma te verruimen.

Mocht er meer geld worden opgehaald of dienen er andere kosten te worden betaald dan begroot, dan zal hieraan een bestuursbesluit ten grondslag liggen.

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden volledig vrijwillig en ontvangen geen salaris van de Stichting. Om een goede voortgang te waarborgen betaalt de Stichting Lonneke Das eenmaal per jaar een vliegticket.